Inleiding

De Protestantse Gemeente te Stolwijk vormt een drietal Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s):

Dit betekent dat u uw giften en vrijwillige bijdragen aan onze kerk, de diaconie of stichting Rehoboth kunt aftrekken als (periodieke) gift bij uw belastingaangifte.
De Belastingdienst verplicht iedere ANBI tot het publiceren van een aantal gegevens, zoals de doelstelling, de namen van de bestuurders, het beloningsbeleid en een financiële verantwoording.

Hieronder vindt u de gegevens van onze kerk, van de diaconie en van stichting Rehoboth.

ANBI gegevens Protestantse Gemeente te Stolwijk

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:

Protestantse Gemeente (Hervormde Gemeente) te Stolwijk

Telefoonnummer

0182-341509

RSIN/Fiscaal nummer:

8241.05.527

Website adres:

www.hervormdstolwijk.nl

E-mail:

kerkrentmeesters@hervormdstolwijk.nl

Adres:

Achter de Kerk 7

Postcode:

2821 AP

Plaats:

Stolwijk

Wanneer u een overeenkomst voor een periodieke gift voor een periode van 5 jaar af wilt sluiten, kunt u hier klikken voor een Overeenkomst Periodieke Gift.

De Protestantse gemeente te Stolwijk is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde)

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Stolwijk.

B. Samenstelling bestuur.

Algemene Kerkenraad:
De algemene kerkenraad is het hoogste orgaan binnen de kerkelijke gemeente.
De algemene kerkenraad bestaat uit vertegenwoordigers van twee wijkgemeenten. Elke wijkgemeente heeft met vijf ambtsdragers uit de wijkkerkenraad zitting in de algemene kerkenraad.
Het moderamen (dagelijks bestuur) bestaat uit vier leden, twee uit elke wijkgemeente: een preses, een scriba, een assessor en een lid.

De Protestantse gemeente te Stolwijk heeft twee wijkgemeenten, van verschillende modaliteit.

Het bestuur van elke wijkgemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In elke wijkgemeente telt de wijkkerkenraad 16 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – In dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als de bron van de prediking en enige regels van het geloof doet de gehele kerk, ook in haar ambtelijke vergaderingen, in gemeenschap en in overeenstemming met de belijdenis van de vaderen, en in het besef van haar verantwoordelijkheid voor het heden, zich strekkende naar de toekomst van Jezus Christus, belijdenis van de Drieënige God zoals Hij Zichzelf in Zijn Woord heeft geopenbaard.

3 – De kerk is, naar het bevel en voorbeeld van Christus, geroepen om aan alle mensen en machten het evangelie te verkondigen, betuigende de bekering tot God en het geloof in Jezus Christus.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan. De kerkenraad draagt de eindverantwoordelijkheid over de activiteiten die er in de gemeente plaatsvinden.

De wekelijkse activiteiten die plaatsvinden zijn: openbare erediensten, catecheseonderwijs, verenigingsleven, bijeenkomsten voor jongeren en ouderen, Bijbellezingen, Bijbelkring, evangelisatieprojecten, diaconale zorg etc. Veel activiteiten worden ontplooid met medewerking van gemeenteleden.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. 

 

College van Kerkrentmeesters        Begroting        Rekening       Rekening
Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie   2021   2020   2019
                
Opbrengsten en Baten            
Opbrengsten onroerende zaken 16.654 9.026 8.435
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 100 8 10
Bijdragen van leden en anderen 345.500 336.269 374.404
Door te zenden collecten en giften 1.600 8.816 2.037
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen - 0 0
Totaal baten A 363.854 354.119 384.886
             
Uitgaven en Kosten            
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 22.800 50.709 107.338
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen                   
en inventarissen 3.500 0 0
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. 18.800 12.800 10.700
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 223.016 144.756 157.153
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 42.000 27.818 38.937
Verplichtingen/Bijdragen aan andere organen 17.800 17.535 17.585
Salarissen en vergoedingen 16.250 16.717 17.609
Kosten beheer, administratie en archief 28.900 30.833 31.234
Rentelasten/Bankkosten 1.000 1.267 925
Afdrachten door te zenden collecten en giften 1.600 8.816 2.033
Totaal lasten A 375.666 311.251 383.514
             
Operationeel resultaat (A) -11.812 42.868 1.372
             
Incidentele baten en lasten            
Incidentele baten                - 935.178 3.501
Incidentele lasten                -                -               -
Incidentele baten en lasten (B)                - 935.178 €    3.501
             
Resultaat verslagjaar (A+B) €  -11.812 978.046 4.873
             
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen            
Onttrekkingen bestemmingsreserves 12.000 - 0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen - - 0
Toevoegingen bestemmingsreserves - -977.678 0
Toevoegingen bestemmingsfondsen - - 0
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) 12.000 -977.678 0
             
Resultaat naar Algemene reserve (D) 188 368 4.873

 

 Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 

ANBI gegevens Diaconie van de Protestantse Gemeente te Stolwijk

 A. Algemene gegevens 

Naam ANBI:

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Stolwijk

Telefoonnummer

0182-34 21 94

RSIN/Fiscaal nummer:

8241.05.540

Website adres:

http://www.hervormdstolwijk.nl/

E-mail:

collegevandediaconie@hervormdstolwijk.nl

Adres:

Achter de Kerk 7

Postcode:

2821 AP

Plaats:

Stolwijk

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Stolwijk is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland http://www.pkn.nl/ (hierna te noemen PKN). De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Stolwijk is een zelfstandig onderdeel van de PKN als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://www.protestantsekerk.nl/thema/kerkorde kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen waarmee ook de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Stolwijk en daarmee op het College van Diakenen van deze gemeente. Binnen de Protestante Kerk is een strikte scheiding tussen financiën benodigd voor de instandhouding van onze kerkgemeenschap (College van Kerkrentmeesters ) en financiën benodigd voor hulp aan anderen (College van Diakenen).

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente; predikanten, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. De ambtsdragers staan genoemd bij de contactgegevens

De ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Doelstelling College van Diakenen

Het College van Diakenen geeft vorm aan de diaconale taak die wij als Protestantse Gemeente hebben. Onder dit college valt ook het missionaire werk in het buitenland (Zending). Voor de werkzaamheden van dit college zie: Diaconie

Het College van Diakenen wordt gevormd door gekozen diakenen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie. De kerkenraad is eind verantwoordelijk.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.hervormdstolwijk.nl vindt u het beleidsplan van de diaconie van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid

Het College van Diakenen heeft geen betaalde medewerkers in dienst, de diakenen en diaconale vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Indien gewenst ontvangen deze leden wel vakliteratuur, een opleiding en worden werkelijk gemaakte onkosten vergoed.

F. Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. 

Hervormde gemeente te Stolwijk
College van Diakenen - Jaarrekening 2020

Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie   Begroting   Rekening   Rekening
    2021   2020   2019
Opbrengsten en Baten                     
Opbrengsten onroerende zaken 7.300  € 7.769  € 7.363
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 0 736 914
Bijdragen van leden en anderen 10.500 9.678 10.711
Door te zenden collecten en giften 42.000 47.369 50.281

Totaal baten A

59.800 65.552 69.268
             
Uitgaven en Kosten            
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen  €  2.000  €  17.696  €  -
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en invent. 3.375 0 8.770
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.  -  0  €  -
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 500 446 430
Verplichtingen/Bijdragen aan andere organen 2.000 4.387 1.791
Kosten beheer, administratie en archief  €  900  €  588  859
Rentelasten/Bankkosten 200 220      198
Diaconaal werk plaatselijk 9.700 6.692 19.981
Diaconaal werk regionaal/landelijk 5.000 8.655 8.410
Diaconaal werk wereldwijd 5.000 5.277 9.248
Afdrachten door te zenden collecten en giften 42.000 47.369 50.281
Totaal lasten A 70.675 91.330 99.970
             
Operationeel resultaat (A) -10.875 -25.778 -30.701
             
Incidentele baten en lasten            
Incidentele baten - 255.351 1.044
Incidentele lasten - - -
Incidentele baten en lasten (B) - 255.351 1.044
             
Resultaat verslagjaar (A+B) -10.875 229.573 -29.657
             
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen            
Onttrekkingen bestemmingsreserves - - -
Onttrekkingen bestemmingsfondsen - - -
Toevoegingen bestemmingsreserves - -230.351 -
Toevoegingen bestemmingsfondsen - - -
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) - -230.351 -
             
Resultaat naar Algemene Reserve (D) -10.875 -778 -29.657

 

Toelichting bij de inkomsten:

Het College ontvangt inkomsten via collecten tijdens de kerkdiensten (83, 84) en inzamelingsacties, donaties, onroerende zaken (80) legaten en rente (81).
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

 

ANBI gegevens Stichting Rehoboth

Inleiding

Stichting Rehoboth te Stolwijk vormt een Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s):

A. Algemene gegevens:

Hieronder vindt u de ANBI gegevens Stichting Reboboth.

Naam ANBI:

Stichting Rehoboth te Stolwijk

Telefoonnummer

0182-341787

RSIN/Fiscaal nummer:

0029.14.001

Website adres:

www.hervormdstolwijk.nl/algemene-informatie/hervormd-centrum-rehoboth

E-mail:

diere079@planet.nl

Adres:

Achter de kerk 7

Postcode:

2821 AP

Plaats:

Stolwijk

   

Stichting Rehoboth is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De statutaire naam is Stichting Rehoboth uitgaande van de Hervormde Gemeente Stolwijk. De stichting is op 13 oktober 1960 opgericht. De statuten zijn op 8 oktober 1999 voor het laatst gewijzigd.

Grondslag:

De grondslag van deze stichting luidt als volgt: In dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als de bron der prediking en enige regel des geloofs doet de gehele Kerk , ook in haar ambtelijke vergadering , in gemeenschap met de belijdenis der vaderen en in het besef van haar verantwoordelijkheid voor het heden, zich strekkende naar de toekomst van Jezus Christus, belijdenis van zelfopenbaring van de Drieenige God. De belijdenis de vaderen is vervat, zowel in de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius - waar voor de kerk zich verbonden weet met de algemene Christelijke Kerk - als in de Heidelbergse catechismus, van Geneve en de Nederlandse geloofsbelijdenis met de Dordtse leerregels, door de Reformatie geschonken aan de Kerk in der Nederlanden.

Dit betekent dat u uw giften kunt aftrekken als (periodieke) gift bij uw belastingaangifte. De Belastingdienst verplicht iedere ANBI tot het publiceren van een aantal gegevens, zoals de doelstelling, de namen van de bestuurders, het beloningsbeleid en een financiële verantwoording.

De Stichting Rehoboth heeft bij de Belastingdienst een beschikking ANBI aangevraagd.

B. Samenstelling bestuur:

Het bestuur bestaat uit vier leden: voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuurslid.
Allen afgevaardigd uit de kerkenraden van de Hervormde Gemeente , wijk 1 en wijk 2.

C. Doelstelling/visie:

De Stichting heeft ten doel het bouwen en in goede staat van onderhoud houden van het gebouw voor het houden van vergaderingen en samenkomsten, verband houdende met het kerkelijke werk van de Hervormde Gemeente te Stolwijk, en van andere vergaderingen en samenkomsten, mits niet in strijd met de grondslag van de stichting.

D. Beleidsplan:

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

E. Beloningsbeleid:

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals beheerders van Rehoboth, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

F. Verslag Activiteiten:

Ruimte bieden ten dienste van: jeugdclubs; jeugdvereniging; mannenvereniging; vrouwenvereniging; jongere- en ouderen lidmatenkring; catechisatieonderwijs; kindercrèche tijdens de kerkdiensten; kerkenraads-, kerkvoogdij-, diaconie-, algemene kerkenraads-, vakantie bijbelclub en zendingscomissievergaderingen en biedt ruimte voor de klassen van de zondagsschool, koffie- en inloopochtenden, evangelisatiedoeleinden etc.

G. Voorgenomen bestedingen:

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk werk vertoont een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht
Eventuele tekorten worden door de College van Kerkrentmeesters aangevuld.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting:

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom realisatie geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde baten lasten. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.


Stichting Rehoboth
gevestigd te Stolwijk

      Begroting   Realisatie   Realisatie
Realisatie 2019 en Begroting 2020     2020   2019   2018
               
Baten              
Omzet zaalhuur     € 19.000   € 18.610   € 18.582
Omzet 9% (consumpties/bediening)    € 19.000  € 20.835  € 18.197
Omzet 21% (keuken/alcoholische dranken)    € 3.500  € 2.667  € 3.252
Opbrengst collectes    € 2.700  € 749  € 2.672
Bijdrage eigenaarslasten diakonie    € 2.000  € 2.000  € 2.000
Overige opbrengsten    € -  € -  € -
Rente    € -  € 10  € -
Totaal baten    € 46.200  € 44.871  € 44.703
               
Lasten              
Inkopen    € 3.500  € 4.974  € 3.461
Salsrissen en sociale lasten    € 21.500 22.900  € 21.651
Overige personeelskosten    € 700  € 984  € 735
Huisvestingskosten    € 12.500  € 9.030  € 38.502
Administratie- en advieskosten    € 1.500  € 1.581  € 1.563
Kantoorkosten    € 500  € 455  € 390
Algemene kosten    € 3.000  € 3.224  € 3.442
Exploitatiekosten    € 3.000  € 7.301  € 45.681
Mutatie reserves    € -  € -6.000   -70.000
Totaal lasten    € 46.200  € 44.449  € 45.425
               
Saldo baten en lasten    € -  € 422 -722Aldus vastgesteld te Stolwijk
het bestuur,

M. Dekker, voorzitter

J. Leeuwenburgh, penningmeester

 

 

 

 

Terug

Diensten

Bekijk alle diensten

Adresgegevens

Achter de Kerk 3
2821 AP Stolwijk
 06 82837439

Route

Google Maps is niet beschikbaar.
© Hervormde Gemeente Stolwijk
site by: REPROVINCI