Visie en missie

Jezus geeft ons deze opdracht: ‘Heb God lief - boven alles en iedereen! En heb je naaste lief, zoals je jezelf liefhebt.’ Dit is hoe wij bekend willen staan, als een gemeente die deze Liefde uitdraagt en God eert met alles wat wij in ons hebben. Wij willen dat mensen tot hun recht komen, met alle gaven en talenten die zij van God gekregen hebben, zowel in de maatschappij, als in de kerk, het gezin, maar ook individueel.
Lees meer
Lees meer 

De wijk 1 app

In deze app vindt u alles rondom de activiteiten en nieuws in onze gemeente. De app vindt u in de Playstore (Android) en Appstore (Apple) onder de naam HG Stolwijk1.
De wijk1 app is er ook in een webversie. Inloggen op de webversie van de app doet u door te klikken op de afbeelding hieronder. U komt dan op een inlogscherm waar u uw e-mailadres en wachtwoord invult. U ontvangt daarna een sms-bericht met een code. Die code moet u invullen op het inlogscherm. Hierna is de inlog compleet en heeft u toegang tot de kerk-app. 


 

Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit diakenen, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en de predikant. Ieder hebben zij hun eigen taken. Zo gaan de diakenen ons voor in de dienst van barmhartigheid aan mensen in materiële nood, dichtbij of ver weg. De ouderlingen hebben in het bijzonder verantwoordelijkheid ten aanzien van de kerkdienst en de pastorale zorg. De predikant gaat voor in onze kerkdiensten, verricht pastoraat in bijzondere omstandigheden en is actief in verschillende vormen van kring- , toerustings- en vergaderwerk.
Lees meer
Lees meer 

De kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters hebben als taak het beheren van alle geldstromen binnen de kerk en het onderhoud van de kerk en pastorie. In het College van kerkrentmeesters worden o.a. besluiten genomen over het onderhoud van de kerk, het kerkelijk bureau en kosten van de kerkenraad.
Lees meer
Lees meer 

De diaconie

Het is de diaconie die de gemeente moet stimuleren een diaconale gemeente te zijn. Dat men: omziet naar elkaar, binnen en buiten de kerkelijke gemeente, veraf (werelddiaconaat) en dichtbij (binnenlands en gemeentelijk diaconaat). 
Lees meer
Lees meer 

Pastoraat

Overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in de naam van Christus is sprake van pastoraat. Pastoraat kan op verschillende manieren aan elkaar worden verleend. Het kan door middel van (groot)huisbezoek, gespreksgroepen of bijeenkomsten rond pastorale onderwerpen. Pastorale zorg is niet alleen een belangrijke taak van de predikant, ouderlingen en pastorale medewerkers.
Lees meer
Lees meer 

De kosters

Wim en Thea van de Water
Tel: 34 32 72
kosterwijk1@hervormdstolwijk.nl

Voor onze wijkgemeente dragen Wim en Thea van de Water als kostersechtpaar voor het gereedmaken van het kerkgebouw voor samenkomsten, het schoonhouden van kerkgebouw en de bijbehorende terreinen, het bedienen van de verwarmings- en geluidsinstallaties, keuken en schoonmaakapparatuur in het kerkgebouw en het openen en sluiten van het kerkgebouw op de aangegeven tijden.

Vertrouwenspersonen

Overal waar gewerkt wordt ontstaan wel eens misverstanden en worden er af en toe fouten gemaakt. Dat is in onze kerkelijke gemeente niet anders. Zit u iets dwars, heeft u het gevoel dat iets niet helemaal goed loopt of heeft u een klacht, dan kunt u dit altijd bij een kerkenraadslid melden. Wanneer u klachten heeft, die vallen onder grensoverschrijdend gedrag en waarbij u zich niet kunt of wilt wenden tot een kerkenraadslid of predikant,  dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Lees meer
Lees meer