Wat wij geloven

Iedere zondag belijden we in de kerk wat we geloven, maar wat is geloven eigenlijk? Geloven is dat ik zeker weet dat het Woord van God waar is en er vast op vertrouw dat ik vergeving, gerechtigheid en redding ontvang, alleen uit genade, om Jezus' wil.

De Heidelbergse Catechismus omschrijft in vraag en antwoord 21: Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd, wat ons God in Zijn Woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om der verdienste van Christus’ wil.

Wat wij geloven en daarom ook belijden is vastgelegd in belijdenissen.
 • Drie algemene belijdenissen
  • Apostolische geloofsbelijdenis
  • Geloofsbelijdenis van Athanasius
  • Geloofsbelijdenis van Nicea
 • Drie bijzondere belijdenissen
  • Heidelbergse Catechismus
  • Nederlandse Geloofsbelijdenis
  • Dordtse Leerregels

Binnen onze gemeente kennen we 2 sacramenten: de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal. Deze sacramenten zijn door Christus Zelf gegeven.


Heilige Doop

De Heilige Doop wordt bediend aan jonge kinderen van de gemeente. Ook de jonge kinderen zijn in het verbond van God en Zijn gemeente begrepen. Wij belijden dat de Heilige Doop is ingesteld door de Heere Jezus om aan ons en onze kinderen Zijn verbond te verzegelen. Daarom behoren onze kinderen als erfgenamen van het Rijk van God gedoopt te wezen.

Ongeveer tien dagen voorafgaande aan de bediening van de Heilige Doop geeft de predikant dooponderwijs. Er wordt dan ingegaan op de vragen rondom en de betekenis van de Heilige Doop. Aanmelding voor de doopzitting vindt plaats bij de predikant. Een oproep hiervoor staat in De Kerkklok.

Tijdens de kerkdienst waarin de ouders hun kind ten doop houden, gebruiken we het doopformulier. In dit formulier staat waarom wij onze kinderen ten doop houden én wat de doop inhoudt. Na afloop van de dienst ontvangen de ouders een doopkaart en een doopgeschenk.

Klik hier voor het doopformulier


Heilig Avondmaal

Vier keer per jaar wordt in een morgendienst het Heilig Avondmaal gehouden. Wij belijden dat het Heilig Avondmaal door de Heere Jezus is ingesteld voor hen die in Hem geloven en die in het midden van de gemeente belijdenis van het geloof hebben afgelegd. In het geval dat belijdende leden die niet tot onze gemeente behoren, willen deelnemen aan het Heilig Avondmaal wil de kerkenraad hiervan graag van tevoren op de hoogte zijn. Dit kunt u heel eenvoudig per mail of telefonisch bij de predikant melden.

We houden op de zondag voorafgaand aan de Avondmaalszondag een voorbereidingsdienst en lezen een deel van het Avondmaalsformulier. Verder vindt er in de week van voorbereiding een bezinningsbijeenkomst plaats. Deze bijeenkomst vindt in het algemeen op vrijdagavond plaats. Ieder gemeentelid is hierbij hartelijk welkom.

Voor elke avondmaalsviering wordt er Censura Morum gehouden. Tijdens het Censura Morum kunnen lidmaten bezwaren over belijdenis en wandel van lidmaten inbrengen bij de kerkenraad. Indien iemand bezwaren heeft tegen belijdenis en wandel van een lidmaat, dient hij dit eerst te bespreken met de desbetreffende persoon. De kerkenraad zal daarna tot behandeling van deze bezwaren overgaan. Ook de kerkenraad houdt voorafgaand onderling Censura Morum. Het doel is dat we in liefdevol toezicht (tucht) het goede voor elkaar zoeken om zo met elkaar tot eer van God en tot stichting van de gemeente van God te mogen deelnemen aan het Heilig Avondmaal.

Klik hier voor het avondmaalsformulier
terug