Vertrouwenspersonen

Klachten / meldingen
Overal waar gewerkt wordt ontstaan wel eens misverstanden en worden er af en toe fouten gemaakt. Dat is in onze kerkelijke gemeente niet anders. Zit u iets dwars, heeft u het gevoel dat iets niet helemaal goed loopt of heeft u een klacht, dan kunt u dit altijd bij een kerkenraadslid melden. Wanneer u klachten heeft, die vallen onder grensoverschrijdend gedrag en waarbij u zich niet kunt of wilt wenden tot een kerkenraadslid of predikant,  dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon.

Grensoverschrijdend gedrag
Binnen de kerk stelt de kerkenraad tot doel, dat er voor iedereen in het algemeen en jeugdleden in het bijzonder een veilige omgeving voor vrijwilligers en leden wordt gecreëerd. Mochten er zich toch situaties van grensoverschrijdend gedrag zich voordoen, dan zijn er binnen de PKN strikte regels opgesteld over hoe daar mee moet worden omgegaan. Deze regels zíjn beschreven in een aantal documenten die zijn te downloaden van de website www.smpr.nl.

Ongewenste omgangsvormen kunnen in verschillende gradaties en op allerlei manieren voorkomen. Denk hierbij ook aan pesten of andere vormen van intimidatie via sociale media.
Dit kan, al dan niet onder druk van geheimhouding, gedaan worden door een kerkelijk functionaris, die ongewenst gedrag vertoond ten opzichte van iemand binnen of buiten de gemeente vaak vanuit een ambtelijke- of een andere, op bevoegdheid- of vertrouwen gebaseerde, relatie.
Hierdoor wordt het vertrouwen geschonden en de grens van de integriteit worden overschreden. Deze situaties staan op gespannen voet staan met datgene wat ons in Gods Woord wordt voorgehouden ten aanzien van de omgang met de naaste.


Piet de Mik
tel: 06-28398940
pietdemik@kpnmail.nlRia Graveland
tel: 06-23429595
riagraveland@gmail.com
 
terug