Veilige gemeente

Gedragscode tegen seksueel misbruik in pastorale en kerkelijke relaties
Om grensoverschrijdend seksueel, erotisch of intiem gedrag te voorkomen, moeten betaalde kerkelijk werkers, vrijwilligers, predikanten, ambtsdragers, voorzitters, bestuursleden en leidinggevenden zich houden aan de volgende bepalingen:
 1. Seksuele handelingen en intieme relaties in pastorale contacten zijn onder geen enkele omstandigheid geoorloofd.
 2. Kerkelijke werkers en vrijwilligers moeten zich onthouden van seksuele toenadering, zelfs als een gemeentelid dit verlangt of hiertoe uitnodigt.
 3. Bij gevoelens die de relatie verstoren (zoals bijvoorbeeld verliefdheid, medelijden), moet overleg plaatsvinden met de vertrouwenspersoon. Een schriftelijk verslag wordt gemaakt en blijft in beheer bij de vertrouwenspersoon.
 4. Persoonlijke contacten in het pastorale werk zijn normaal, maar het is belangrijk de noodzakelijke afstand te bewaren, inclusief het vermijden van ongewenst fysiek contact.
 5. Overweeg in elke situatie of een bezoek met twee kerkelijk werkers of vrijwilligers wenselijk is.
 6. Intensief pastoraal contact moet worden besproken in het consistorieoverleg. Bij vrouwelijke pastoranten heeft het de voorkeur dat het contact door zowel een man als een vrouw wordt onderhouden.
 7. Draag een pastoraal contact over aan een collega als je merkt dat het gevaar aanwezig is dat professionele grenzen overschreden worden, bijvoorbeeld als er sprake is van claimgedrag bij de pastorant of gevoelens van verliefdheid bij pastorant of kerkenraadslid/leidinggevende.
 8. Meld seksueel misbruik door een collega-werker bij de vertrouwenspersoon, de vertrouwenspersoon zet vervolgens het traject in middels het PKN-protocol.
 9. Wijs pastoranten op de mogelijkheid om misbruik te bespreken met de vertrouwenspersoon of contact op te nemen met SMPR (Interkerkelijk samenwerkingsverband tegen Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties).
 10. Bij een melding van (vermoedelijk) seksueel misbruik door de vertrouwenspersoon, wordt tijdelijk een plaatsvervangend vertrouwenspersoon benoemd door het moderamen van de kerkenraad.
 11. In gevallen waar de gedragscode niet voorziet, moet de begeleider in lijn met de code handelen en zo nodig contact opnemen met de interne vertrouwenspersoon.

Aanvullende gedragsregels voor jeugdwerkers
Naast de gedragscode gelden voor jeugdwerkers de volgende aanvullende regels:
 1. Wees terughoudend en respectol tijdens activiteiten met kinderen en jongeren.
 2. Bescherm kinderen en jongeren tegen ongelijke behandeling en seksueel misbruik.
 3. Vermijd langdurig, intensief contact en oer gesprekken in transparante ruimtes.
 4. Beloof geen geheimhouding aan jongeren en erdeel contacten over meerdere leidinggevenden.
 5. Bespreek de specifieke Gedragscodes per ereniging bij de start van elk seizoen.
Naast de VOG aanvraag voor predikant, ambtsdragers en vertrouwenspersonen worden voor de leidinggevenden van onderstaande verenigingen wordt een VOG aangevraagd, aanvraag en registratie loopt via het kerkelijk bureau. Het betreft de verenigingen/clubs: crèche, leidinggevenden en oppas (vanaf 18 jaar) oppasmoeders / vaders – Zondagsschool Benjamin, leidinggevenden – TOV kinderclub, leidinggevenden – Jeugdclub Het Anker 1 en 2, leidinggevenden – Jongerenpastoraat, de buddy’s en kerngroepleden – Jeugdvereniging De Parel, voorzitters – Catechisatie, catecheten – Bijbelclub Gemiva, leidinggevenden - VBC, bestuur.

Algemene Omgangsregels
De kerkenraad vraagt alle leden om onderstaande Algemene Omgangsregels te volgen:
 • Accepteer en respecteer anderen zonder discriminatie, iedereen telt mee binnen de gemeente.
 • Houd rekening met elkaars grenzen.
 • Val anderen niet lastig.
 • Berokken anderen geen schade.
 • Maak geen misbruik van machtsposities.
 • Vermijd schelden, gemene grappen en roddels.
 • Negeer anderen niet.
 • Doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 • Gebruik geen geweld en bedreig anderen niet.
 • Respecteer persoonlijke ruimte en raak anderen niet ongewenst aan.
 • Geef geen seksueel getinte aandacht.
 • Stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen.
 • Vraag om hulp als iemand hindert of lastigvalt.
 • Help anderen zich aan de gedrags- en omgangsregels te houden.

Deze Algemene Omgangsregels en Gedragscode zijn vastgesteld door de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Stolwijk, wijkgemeente 2 op 14 februari, 2024.
 
terug