Pastoraat

De predikant verricht pastoraat in de breedste zin van het woord. Dit doet hij, doordat hij het Woord van God aan de gemeenteleden doorgeeft via de preek (verkondiging), de sacramenten bedient en voorbede doet. Daarnaast bezoekt hij, vaak in bijzondere situaties, gemeenteleden. Ook de ouderlingen geven leiding aan de gemeente. Dat doen ze samen met de predikant binnen de kerkenraad. Zij bezoeken ook de gemeenteleden. In een christelijke gemeente hebben we, als het goed is, een open oor en een open hart voor elkaar. Daar zoekt men elkaar op en daar is gebed voor elkaar.

Pastorale zorg sluit, als dit nodig is, eventuele professionele (christelijke) hulpverlening niet uit. Daarom kan de coördinatie met, of verwijzing naar de professionele hulpverlening van belang zijn.

Wanneer u of jij pastorale hulp nodig hebt of een gesprek wilt hebben, is dat mogelijk. Hiervoor kunt u of jij contact opnemen met de predikant of de wijkouderling.


Jongerenpastoraat

Project ‘Jongerenpastoraat’: wat houdt dit in? Met dit project willen we op een positieve en persoonlijke manier aandacht geven aan de jongeren van de gemeente. Hen ervan bewust maken dat ze bij Gods gemeente horen. Daarnaast willen we de jongeren begeleiden in hun leven met God, met ze meelopen daarin. En er zijn voor hen als iemand die naar hen omkijkt, die er voor hen is als “een buddy” en vertrouwenspersoon. Dit willen we bereiken door een (jong) volwassene als ’buddy’ te koppelen aan een jongere. Het is de bedoeling dat een aantal keren per jaar er contactmomenten zijn tussen een jongere en de ‘buddy’. Het initiatief tot contact gaat uit van de buddy en het is ook mogelijk dat de jongere behoefte heeft aan contact met zijn/haar ‘buddy’. 

Het gaat om jongeren vanaf 14 jaar, die worden begeleid tot +/- 18 jaar. Via een persoonlijke uitnodiging van de betreffende buddy worden de jongeren uitgenodigd voor een eerste contactmoment.

De kerngroep heeft jaarlijks meerdere keren contact met alle buddy’s zodat van en met elkaar geleerd kan worden. Het kan ook zijn dat de buddy’s een luisterend oor nodig hebben en dan kunnen ze terecht bij de leden van de kerngroep.

Als u als ouder van deze jongeren vragen heeft over het buddyproject, neem dan gerust contact op met één van de leden van de kerngroep.

Aart van der Graaf, Inge van Dam en Evert Hogendoorn

terug