Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit diakenen, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en de predikant. Ieder hebben zij hun eigen taken. Zo gaan de diakenen ons voor in de dienst van barmhartigheid aan mensen in materiële nood, dichtbij of ver weg. De ouderlingen hebben in het bijzonder verantwoordelijkheid ten aanzien van de kerkdienst en de pastorale zorg. De ouderling-kerkrentmeesters dragen zorg voor de financiën van de gemeente en het onderhoud van het kerkgebouw. De predikant gaat voor in onze kerkdiensten, verricht pastoraat in bijzondere omstandigheden en is actief in verschillende vormen van kring- , toerustings- en vergaderwerk.

Met elkaar geven deze ambtsdragers leiding aan de gemeente. Daartoe vergaderen ze ongeveer maandelijks. Graag delen ze dit met u, bijvoorbeeld via korte verslagen in ons kerkblad. Daarnaast is er enkele keren per jaar een gemeenteavond waar alles wat van belang is wordt besproken. Ook kunt u daar steeds uw vragen stellen.
De kerkenraad wordt gekozen door de gemeente. Ouderlingen en diaken zijn voor een periode van 4 jaar lid van de kerkenraad. Bij een vacature in de kerkenraad wordt de gemeente altijd in de gelegenheid gesteld namen in te dienen van gemeenteleden die u geschikt acht. Wanneer een voordracht door minimaal tien gemeenteleden wordt ondersteund, komt de genoemde kandidaat sowieso op de verkiezingslijst. De verkiezing vindt plaats op een gemeenteavond die steeds tijdig wordt aangekondigd.

De kerkenraad van onze wijkgemeente bestaat momenteel uit:


Predikant

Frank van Veldhuizen


Ouderlingen

Ton Hokken
Job de Jong
Willem Kastelein
Herjan Kelder  (scriba)
Else de Mik
Bas Qualm (jeugdouderling)
-vacature-


Diakenen

Gerrit Gouman
Ruth Oskam
Jeanne Snoek
-vacature-


Ouderling-kerkrentmeesters

John Groen in 't Wout
Karel Slangen (voorzitter)
Jan-Willem van der Wolf

Zie voor verdere gegevens de contactpagina.
 
terug