De diaconie

Het is de diaconie die de gemeente moet stimuleren een diaconale gemeente te zijn. Dat men: omziet naar elkaar, binnen en buiten de kerkelijke gemeente, veraf (werelddiaconaat) en dichtbij (binnenlands en gemeentelijk diaconaat).
Volgens de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland worden diakenen in het bijzonder geroepen tot:
●       De dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van liefdegaven
●       De dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld
●       De toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping
De wijkdiaconie bestaat uit 4 ambtsdragers (diakenen). 
Naast de maandelijkse kerkenraadsvergadering is er ook een aparte diaconale vergadering 1x per maand.
Eén diaken wordt afgevaardigd in het moderamen (= dagelijks bestuur).

Rekeningnummer: NL59 RABO 0361 4019 81

Ga voor verdere vragen naar de contactpagina. 
terug