‘Die voor eeuwig de trouw bewaart.’ (Ps. 146:6b)

Het zijn bekende woorden van de kerkvader Augustinus (354-430): ‘Gij hebt ons gemaakt naar U, en rusteloos blijft ons hart, totdat het rust vindt in U.’ Aan die woorden uit zijn boek Confessiones (Belijdenissen) gaat echter nog iets vooraf: ‘Gij, HEERE, zet de mens aan om er vreugde in te vinden U te loven.’ De vreugde in God en de lof van God, vanuit de rust in de trouw van God.

1. Waarom die trouw vastligt
Het grondwoord voor ‘trouw’ is een heel krachtig woord. Het gaat om volkomen betrouwbaarheid. Het is een woord dat echt past bij God. Daarom mag je wel spreken over ‘heilige trouw’. Trouw zoals alleen God het zijn kan. Wij kunnen God niet bevatten; Hij is altijd groter. Maar dat betekent niet dat Hij onberekenbaar is. Integendeel! God heeft Zich bekend gemaakt. Hij heeft Zijn hart getoond. In het profetische Woord, dat zeer vast is; maar nog dieper in het ‘vleesgeworden Woord’, de Heere Jezus Christus. Wie God werkelijk wil kennen zoals Hij is, moet kijken naar de Heere Jezus. In de Heere Jezus kijk je God in het hart. Maar in Hem zie je ook dat God woord houdt. Volkomen betrouwbaar. De straf op de zonde was en is de dood. Daarom ging de Zoon van God de dood in. Om de straf te dragen, die zondaren verdienen. Maar Hij is ook dwars door de dood heengegaan. Hij is opgestaan aan de andere kant van de dood. In Hem heeft God woord gehouden. ‘Die voor eeuwig de trouw bewaart’.

Het woord ‘bewaren’ geeft nog een extra accent. God ís niet alleen trouw, Hij bewáárt die trouw ook. In een bepaalde vorm is het grondwerkwoord zelfs te vertalen met ‘vereren’. God ‘vereert’ de trouw. In de grondtekst staat er een lidwoord bij: Hij is ‘de Bewaarder’ van de trouw. In eigen Persoon staat God garant, als Wachter van de trouw. En dat: ‘voor eeuwig’. Die voor eeuwig de trouw bewaart.

2. Waarin die trouw blijkt
Waar blijkt die trouw van God nu in? Allereerst in Zijn bewarende zorg voor Zijn schepping. Hij is immers de Schepper van alles wat is (vs. 6a). Hij is niet alleen Degene die woord wil houden, maar Hij kan het ook. Hij heeft alle macht, in hemel en op aarde. Terwijl wíj géénwoord hielden; terwijl wíj níetbewaarden maar ons lieten meeslepen in de zonde met alle gevolgen van dien; terwijl wíj de poorten naar Gods paradijs in het nachtslot hadden gegooid; ondanks dat is God trouw gebleven aan Zijn schepping. Hij heeft de (zondige!) wereld zo liefgehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Die neerbuigende goedheid van de HEERE, de God van het verbond, blijkt ook in het vervolg van de Psalm (vs. 7-9). ’t Is de HEER’, Die... – zo klinkt het in de berijmde psalm tot vijf keer toe. En dat is terecht. De getrouwe God van het verbond is het, die onderdrukten recht doet; die hongerigen brood geeft; die gevangenen losmaakt; die de ogen van blinden opent; die gebogenen opricht; die rechtvaardigen liefheeft; die vreemdelingen bewaart; die wees en weduwe staande houdt; die de weg van de goddelozen omkeert...
Die neerbuigende goedheid van de HEERE betekent niet dat de gebrokenheid hier op aarde voorbij is. Juist in de benauwdheid is Hij nabij (Ps. 91:15). En bovendien: Hij héélt niet alleen tijdelijke nood, maar juist allereerst onze zóndenood.

Hij heelt gebrokenen van hart en Hij verbindt hén in hun smart,
Die in hun zonden en ellenden, tot Hem zich ter genezing wenden.
Die, hoe het ook mag tegenlopen, gestadig op Zijn goedheid hopen.

Dat helende werk doet Hij in Hem, Die onder ons gekomen is. Er is immers geen gebogene té ellendig, of bij Christus is macht om op te richten. Er is géén gevangene te vastgeketend, of Jezus Christus maakt allen die tot Hem komen werkelijk vrij. Er is geen blinde voor Hem té blind, die Hij niet ziende zou kunnen maken.
Daarom, lezer: zie het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. Kijk net zo lang naar de gekruisigde Christus, totdat je niet anders meer kunt dan je vreugde vinden in Hem. Kijk je ziende op het Lam van God!

3. Waartoe die trouw dringt
God is het, Die voor eeuwig de trouw bewaart. Zou dat niet dringen, om alles alleen van Hem te verwachten? Stel je vertrouwen niet op een mens (vs. 3-4). Waarom niet? Omdat een mens sterft. Op die dag zijn zelfs z’n beste intenties voorbij. Althans: als je het daarvan wilde verwachten.
En daarom: ‘Welzalig is hij, die de God van Jakob tot zijn hulp heeft; die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God’ (vs. 5). Dát is de weg om voor het eerst en hernieuwd te rusten in de trouw van God. Gods trouw roept om vertrouwen; gelovige overgave aan de God die voor eeuwig de trouw bewaart. Met al je zonden en met al je schuld: je verwachting stellen op die God, die in Jezus Christus genadig en barmhartig is, rijk aan goedertierenheid en trouw. Maar óók met al je zorgen: ‘Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u’ (1Petr. 5:7).
Dan komt er ruimte voor het loflied. Voor de vreugde in God. Heel persoonlijk, dat allereerst: ´O mijn ziel, loof de HEERE’ (vs. 1).Blijkbaar moet je daartoe opgewekt worden. Wij zijn immers geen Godlovers vanuit onszelf. Maar als we zien op de trouw van God en op Hem in Wie al Gods beloften ja en amen zijn, dan gaat het er tóch van komen: ‘Ik zal de HEERE loven in mijn leven; ik zal voor mijn God psalmen zingen, zolang ik er nog ben’ (vs. 2).
Heel persoonlijk, in de verzen 1 en 2. Maar aan het slot is het een appèl op ieder die hoort bij de gemeente van Gods verbond. ‘Uw God, Sion!’ Allen die de Heere Jezus in onverderfelijkheid hebben liefgekregen – ze worden geroepen om het ‘Halleluja’ mee te zingen; met het zicht op Hem, Die eeuwig regeert. En die gezegd heeft: ‘Ja, ik kom spoedig.’ (Openb. 22:20).
Beste lezer, bent u bereid om God te ontmoeten? Dan zal Hij straks geen vreemde voor u zijn. Hij, Die als Rechter komt, wil vandaag uw Redder zijn. Wie Hem verwacht tot zaligheid, mag rusten in Zijn trouw. Biddend tot Hem, Die voor eeuwig de trouw bewaart: ‘Maranatha! Kom, Heere Jezus, ja kom spoedig!’

Ds. J.J. ten Brinke

Meditatie kerkklok nr 13 2018 Inburgering

“Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen.” (Efeziërs 2:19-20)
Lees verder

Diensten

Bekijk alle diensten

Adresgegevens

Achter de Kerk 3
2821 AP Stolwijk
 0182 34 15 09

Route

Google Maps is niet beschikbaar.
© Hervormde Gemeente Stolwijk
site by: REPROVINCI